Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công văn 4311
mẹ việt nam anh hùng
(TBTCO) - Tại khoản 2, Điều 69 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định, nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng phong tặng danh hiệu Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, do địa phương chi.