Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công văn 677/TTg-KTTH
bhyt
(TBTCO) - Đó là số tiền Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Khánh Hòa năm 2013 để thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên; thực hiện Nghị định 67, Nghị định 13 và Luật người cao tuổi.