Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Công văn số 6590/UBND-XDGT
dư án
(TBTCO) -UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6590/UBND-XDGT, yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã ngoại thành rà soát và công khai danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư theo nội dung Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND thành phố.