Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa công văn số 7274/BTC-CST
Chưa xem xét điều chỉnh thuế xuất khẩu mặt hàng apatit
(TBTCO) - Chính phủ đã yêu cầu “...không ban hành, điều chỉnh chính sách làm giảm thu và tăng chi NSNN ảnh hưởng đến cân đối NSNN và an ninh tài chính quốc gia”, do đó trong thời gian này, Bộ Tài chính chưa xem xét điều chỉnh thuế xuất khẩu của mặt hàng apatit.