Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa CRM ngành ngân hàng
MB-viettel
(TBTCO) - Sự hợp tác này được coi là sự kiện đánh dấu một giải pháp công nghệ cao đầu tiên được một doanh nghiệp CNTT trong nước xây dựng và chuyển giao trong lĩnh vực ngân hàng.