Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa CTI
cti
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận Idico (mã Ck CTI) vừa thông qua việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
ct
(TBTCO) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (mã Ck CTI) vừa thông qua phương án mua cổ phiếu đang lưu hành của công ty làm cổ phiếu quỹ với tỷ lệ 10% cổ phiếu lưu hành.
cti
(TBTCO) - Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO (mã Ck CTI) vừa thông qua quyết định triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
cti
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận Idico (mã Ck CTI) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Theo đó, bà Đầu Thị Huyền, Thành viên Ban Kiểm soát CTI đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu CTI.