Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cử cán bộ đi công tác nước ngoài
thue
(TBTCO) - Theo yêu cầu của lãnh đạo Tổng cục Thuế, việc cử cán bộ tham gia các đoàn đi công tác nước ngoài phải có đề cương rõ ràng, nội dung thiết thực, sự cần thiết của chuyến công tác phải gắn với nhiệm vụ của đơn vị.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 14842/BTC-TCCB gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính về ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính thực hiện hạn chế tối đa việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài trong những tháng cuối năm 2013.