Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cử kiểm soát viên
Hoàn thành bổ nhiệm kiếm soát viên tại DNNN trước 31/7
(TBTCO) - Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh được nêu tại văn bản số 4357/VPCP - ĐMDN, do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn ký ban hành.