Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục CNTT & Thống kê hải quan
(TBTCO) - Cục CNTT & Thống kê Hải quan mời thầu mua sắm trang thiết bị CNTT nhỏ lẻ.
(TBTCO) - Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu mua sắm bổ sung thành phần xác thực đa nhân tố OTP.
(TBTCO) - Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu mua sắm bổ sung cấu phần (Module) cho hệ thống Proxy Bluecoat.
(TBTCO) - Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu thuê kênh truyền internet tốc độ cao tuyến 1 cho TTDL.
(TBTCO) - Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu đào tạo phát triển ứng dụng Web, mobile bằng ngôn ngữ Java.
(TBTCO) - Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu đào tạo tối ưu hóa cơ sở dữ liệu Oracle.
(TBTCO) - Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu thuê tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế thi công.
(TBTCO) - Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan (Tổng cục Hải Quan) mời thầu gói thầu mua sắm License monitor hệ thống ảo hoá.
(TBTCO) - Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu thuê tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế thi công.