Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cục Công nghệ thông tinKBNN
(TBTCO) - Cục Công nghệ thông tin - KBNN mời thầu mua bảo hành mở rộng (2 năm) đối với các thiết bị chính thuộc hệ thống thanh toán của KBNN.