Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cv7679
ninh bình
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa đồng ý (tại công văn số 7679) cho tỉnh Ninh Bình được ứng trước 120 tỷ đồng, cho Dự án quản lý và xử lý chất thải rắn, vào niên độ ngân sách năm 2014.