Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đại hội cổ đông năm 2014
bảo minh
(TBTCO) - Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh (BMI) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với tổng doanh thu là 2.896,7 tỷ đồng.
VInare
(TBTCO) - Sáng ngày 24/4 tại Hà Nội, Tổng Công ty tái Bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam (VINARE, mã ck VNR) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2014.