Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đại hội đại biểu điểm hình tiên tiến
Huân chương Độc lập
(TBTCO) - Đây là mục tiêu thi đua trong 5 năm tới (2015-2020) được đặt ra tại Quyết tâm thư của Tổng cục Hải quan sau khi tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến vừa qua.