Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đại hội Đảng bộ Ban KTTW
Ban Kinh tế trung ương
(TBTCO) - Với 13 nghị quyết, kết luận do Ban Kinh tế Trung ương (KTTW) tham mưu, chủ trì, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là một trong những nhiệm kỳ có nhiều nghị quyết, kết luận nhất trong các thời kỳ của Ban KTTW.