Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đàm phán FLEGTVPA. doanh nghiệp
hội thảo
TBTCO- Hiệp định FLEGT-VPA dự kiến sẽ ký kết vào tháng 10 tới, tuy nhiên, hiện nhiều DN chế biến xuất khẩu gỗ vẫn chưa biết về FLEGT-VPA, điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai xuất khẩu gỗ sang EU của Việt Nam.