Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đánh bắt hải sản
đánh bắt hải sản
(TBTCO) - Gửi ý kiến đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, cử tri tỉnh Khánh Hòa đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo ngành Thuế có chính sách linh hoạt cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đánh bắt hải sản, trường hợp người nộp thuế gặp khó khăn trong SXKD được đề nghị cơ quan thuế gia hạn nộp thuế.