Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa danh mục dự án ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh.
Phát triển nguồn điện
(TBTCO) - Trong giai đoạn tới, Bộ Tài chính đề xuất thay thế Quyết định số 44/2011/QĐ- TTg theo nguyên tắc thắt chặt hơn các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh chính phủ.