Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa danh mục hàng hóa cấm xnk
danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành khẩn trương xây dựng và công bố các danh mục hàng hóa cấm XK, cấm NK, danh mục hàng hóa XK, NK theo giấy phép, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc thẩm quyền và trách nhiệm ban hành.