Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Danh Út
dinh tien dung
(TBTCO) - "Tăng chi cho nông nghiệp, nông thôn những năm vừa qua là 20,1%/năm, trong khi tăng chi của ngân sách nhà nước là 16,1%/năm. Trong điều kiện ngân sách khó khăn việc bố trí tăng chi cho nông nghiệp, nông thôn chúng tôi cho là tương đối thỏa đáng", Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.
Danh Ut
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng khẳng định trước Quốc hội rằng việc loại bỏ khỏi quy hoạch 424 dự án thủy điện không gây thiệt hại gì đáng kể. Tuy nhiên, ý kiến này chưa thuyết phục được ĐB Quốc hội.
(TBTCO) - Tại phiên họp toàn thể lần thứ 7 thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện và vận hành khai thác các công trình thủy điện, đã có ý kiến nêu rằng cần làm rõ trách nhiệm đối với việc 424 dự án thủy điện bị loại bỏ.