Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đào tạo tài chính
trường bồi dưỡng cán bộ tài chính
(TBTCO) - Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính cần đa dạng hóa hình thức đào tạo cán bộ, bao gồm đào tạo trực tuyến và cả đào tạo trực tiếp phù hợp thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0, cũng như dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
(TBTCO) -Đây là mục tiêu cốt yếu Chiến lược phát triển của Trường cao đẳng Tài chính-Hải quan giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến năm 2030 vừa được Bộ Tài chính phê duyệt.