Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đập thủy lợi Khe Mán
daptl
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh danh mục đầu tư từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ailen cho các xã đặc biệt khó khăn, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững của tỉnh Hà Giang.