Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đặt mục tiêu doanh thu 220 tỷ đồng
aa
(TBTCO) - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy sản Mekong (mã Ck AAM) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.