Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ĐB Trần Du Lịch
TDL
(TBTCO) - Người ta nói, bộ máy hành chính Việt Nam như đan một cái lưới để bắt mọi loại cá, thành ra cá lớn thì làm rách lưới, cá nhỏ thì lọt hết. Chúng ta phải khắc phục những điểm này, nếu không thì không còn cơ hội nữa.
DU Lich
(TBTCO) - Ngày 31/10, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, năm 2014, kết hợp thảo luận về kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015).