Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đề án tái cơ cấu ngành Công thương
nganh cong thuong
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.