Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đề án Tổng Kế toán nhà nước
kế toán
(TBTCO) - Triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án Tổng Kế toán nhà nước, đến nay Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị để trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ khung pháp lý và ban hành theo thẩm quyền văn bản hướng dẫn thực hiện.
KBNN
(TBTCO) - Để thực hiện đề án Tổng Kế toán nhà nước (TKTNN) và lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) trình Quốc hội vào năm 2020, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang đẩy nhanh tiến độ nhiều công việc.
Hơn 182 tỷ đồng xây dựng và triển khai Đề án Tổng Kế toán nhà nước
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Quyết định 1188/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Tổng Kế toán nhà nước (Tổng KTNN) nhằm thực hiện chức năng Tổng Kế toán nhà nước của Kho bạc Nhà nước (KBNN).