Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Di chúc của Bác Hồ
tt
(TBTCO) - Thành công của hệ thống trường học sinh miền Nam trên đất Bắc đã cho chúng ta nhiều bài học về tầm nhìn, phương châm giáo dục, chăm lo chuẩn bị nguồn lực con người.
50 năm thực hiện Di chúc của Bác
(TBTCO) - Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân càng cần đoàn kết một lòng, kiên định đi theo con đường Cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.