Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đi công tác nước ngoài phải có đề cương
thue
(TBTCO) - Theo yêu cầu của lãnh đạo Tổng cục Thuế, việc cử cán bộ tham gia các đoàn đi công tác nước ngoài phải có đề cương rõ ràng, nội dung thiết thực, sự cần thiết của chuyến công tác phải gắn với nhiệm vụ của đơn vị.