Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dịch vụ bảo vệ
dịch vụ bảo vệ
(TBTCO) - Đơn vị được thuê dịch vụ bảo vệ thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
bảo vệ môi trường
(TBTCO) - Chính phủ vừa có văn bản đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đối với các sản phẩm, dịch vụ bảo vệ môi trường.
(TBTCO) - Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh mời thầu dịch vụ bảo vệ trụ sở làm việc Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh năm 2015.