Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dịch vụ rừng
Hội nghị lâm nghiệp
(TBTCO) - Quá trình triển khai tái cơ cấu còn khá nhiều hạn chế. Đến nay, còn 25 tỉnh/thành phố chưa phê duyệt Đề án/kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành lâm nghiệp tại địa phương mình...