Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dịch vụ soát xét
soat_xet
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 65/2015/TT-BTC ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét.