Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam
thuong hieu vn
(TBTCO) - Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay, việc triển khai xây dựng Chiến lược Thương hiệu quốc gia đáp ứng xu hướng phát triển mới là hết sức cần thiết. Việt Nam cần tạo một chiến lược quảng bá đồng bộ, nhất quán và chuyên nghiệp về thương hiệu Việt Nam trên thị trường thế giới.