Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Diễn đàn Xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn
(TBTCO) - Đó là mục đích chính của Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các vùng phụ cận, sẽ diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa ngày 23- 24/10/2013.