Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Điều 60 Luật BHXH năm 2014
Bao hiem xa hoi
(TBTCO) - Trước mắt, cho phép người lao động khi chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng BHXH thì có quyền lựa chọn hưởng một lần, hoặc tiếp tục bảo lưu thời gian đóng như quy định của Luật BHXH năm 2006.