Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa điều chuyển vốn
dự án
(TBTCO) - Báo cáo gửi về Bộ Tài chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây cho thấy, do nhiều vướng mắc (cả chủ quan và khách quan) nên 4 dự án có nguồn vốn vay ODA do bộ này quản lý không hoàn thành kế hoạch vốn được giao năm 2018 và sẽ phải điều chuyển vốn.
von dau tu cong
(TBTCO) - Mặc dù tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được cải thiện, song vẫn còn đơn vị gần như chưa giải ngân. Bộ Tài chính đề nghị những đơn vị giải ngân rất thấp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trường hợp không giải ngân được đề nghị giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất điều chuyển vốn.
đầu tư công
(TBTCO) - Mặc dù tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được cải thiện, song vẫn còn đơn vị gần như chưa giải ngân. Bộ Tài chính đề nghị những đơn vị giải ngân rất thấp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trường hợp không giải ngân được đề nghị giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất điều chuyển vốn cho dự án khác.
Vốn
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây đã trình Chính phủ phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 2018 giữa các bộ, địa phương.
công ty mẹ con
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn điều chuyển khoản chênh lệch vốn chủ sở hữu của các công ty con 100% vốn công ty mẹ vượt vốn điều lệ được phê duyệt.
daptl
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh danh mục đầu tư từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ailen cho các xã đặc biệt khó khăn, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững của tỉnh Hà Giang.