Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa điều hành kinh doanh xăng dầu
tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng dầu
(TBTCO) - Trước diễn biến phức tạp, thất thường của giá xăng dầu thế giới, Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước như quy định hiện hành. Đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa và bảo đảm việc kinh doanh xăng dầu tiến hành bình thường.