Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký
(TBTCO) - Công ty chứng khoán Việt Quốc (VQSC) sẽ bị đình chỉ hoạt động lưu ký tạm thời trong thời gian từ ngày 31/12/2013 đến ngày 14/01/2014, do vi phạm quy định về nộp phí theo Quy chế Thành viên.