Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa định nghĩa lại
HSBC
(TBTCO) - Ngân hàng HSBC vừa giới thiệu chiến dịch tiếp thị mới cho khối dịch vụ khách hàng cao cấp Premier. Đây là dịch vụ hỗ trợ khách hàng cao cấp quản lý nguồn lực kinh tế cá nhân với các ưu tiên quan trọng của khách hàng như gia đình, sự nghiệp, kế thừa và nhà cửa.