Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa DN đăng ký thành lập mới
doanh nghiep thanh lập mới
(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm 2014, cả nước có 25.729 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 143.408 tỷ đồng.