Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa DN làm nhiệm vụ chính trị
đền bù lúa
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHHMTV) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế.