Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa DN triển khai bảo hiểm thủy sản
Triển khai bảo hiểm thủy sản, cục quản lý, giám sát bảo hiểm
(TBTCO) - Đến nay hầu hết các tỉnh, thành phố đã triển khai bảo hiểm (BH) theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP. Theo cơ quan quản lý về bảo hiểm, quá trình triển khai chính sách bảo hiểm đã đạt được kết quả nhất định, tuy nhiên, tỷ lệ được bảo hiểm còn thấp...
bảo hiểm thân tàu
(TBTCO) - Tính đến ngày 15/12/2014, bảo hiểm PJICO đã cấp được 270 đơn bảo hiểm thân tàu với tổng số tiền bảo hiểm ước đạt 230 tỷ đồng, phí bảo hiểm 5,2 tỷ đồng; 170 đơn bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho 1.500 thuyền viên, ước số tiền bảo hiểm là 105 tỷ đồng, tổng phí bảo hiểm là 450 triệu đồng.