Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đô thị loại 3
Anh Thành
(TBTCO) - Đây là một trong những nội dung trong bản Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) đến năm 2020, định hướng đến 2030 vừa được UBND Thị xã Quảng Yên tổ chức công bố ngày 10/10.