Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp chứng khoán niêm yết lần đầu
niêm yết chứng khoán
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn việc xử lý giảm 50% thuế TNDN đối với các doanh nghiệp niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn 2004-2006 nhưng từ năm 2009 mới kê khai năm đầu tiên giảm 50% thuế TNDN.