Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Doanh nghiệp hóa sản phẩm
Hà Tĩnh
(TBTCO) - Hiện toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay không còn xã dưới 7 tiêu chí và gần 8.000 cơ sở sản xuất hiệu quả kể từ khi thực hiện “Doanh nghiệp hóa sản phẩm, liên kết quả sản xuất và xã hội hóa đầu tư”.