Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp hưởng ứng
cải cách thủ tục hành chính thuế
Biết lắng nghe…15:40 | 01/10/2014
(TBTCVN) - Người có thể thành công là người phải biết lắng nghe... Ngành Tài chính, với công cuộc cải cách hành chính lần này, đang “vừa làm vừa lắng nghe”. Tranh thủ lắng nghe mọi lúc, mọi nơi để thêm vững tin, để học hỏi, để chấn chỉnh kịp thời.