Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Doanh nhân nữ Hướng tới tương lai
doanh nhan nu
(TBTCO) - Hiện nay, ở nước ta, phụ nữ làm chủ trên 20% trong tổng số doanh nghiệp và khoảng 1/3 số hộ kinh doanh cá thể trên toàn quốc. Các DN do nữ làm chủ đóng góp không nhỏ vào GDP, tạo ra của cải vật chất, tạo việc làm và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.