Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đóng 10 tàu vỏ sắt
Nhà nước hỗ trợ 70% kinh phí mua bảo hiểm tàu
(TBTCO) - Chính phủ ủng hộ cơ chế tài chính thí điểm đóng 10 tàu vỏ sắt cho ngư dân. Ngư dân được vay vốn đóng tàu với lãi suất tối đa là 3%/năm; Nhà nước hỗ trợ 70%, ngư dân đóng góp 30% phí mua bảo hiểm của chủ phương tiện.