Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đồng cần mẫn” và “hợp đồng hảo ý”
Trần du lịch
(TBTCO) - Đại biểu Trần Du Lịch (Tp. Hồ Chí Minh) cho rằng, châu Âu lấy Luật dân sự làm gốc, tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, luật chuyên ngành lấn dần Luật dân sự, quan hệ Luật dân sự hẹp quá, thậm chí là mâu thuẫn.