Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đóng góp vào ngân sách Nhà nước
hp
(TBTCO) - 10 tháng đầu năm 2018, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước 4.800 tỷ đồng. Dự kiến đến hết năm 2018 con số này sẽ đạt khoảng 5.500 tỷ đồng.