Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự án cấp nước sạch
nuoc sach
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt bổ sung và điều chỉnh kế hoạch vốn 2015 các dự án cấp nước của TP. Hà Nội thuộc hợp phần I cải thiện điều kiện cấp nước của Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, vay vốn WB.