Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Dự án lấn sông Đồng Nai: chưa đủ căn cứ khoa học
a
(TBTCO) - Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án lấn sông Đồng Nai và Báo cáo đánh giá tác động dòng chảy của dự án đều chưa làm rõ hoặc chưa nghiên cứu, đánh giá đầy đủ để có thể định lượng các tác động của Dự án tới thoát lũ, lưu thông dòng chảy, bồi lắng, sạt, lở lòng, bờ bãi sông.